Greenιάρης
πάρε με ἀπάνου στὰ βουνά, τὶ θὰ μὲ φάῃ ὁ κάμπος
Λίγα λόγια για εμένα
Η παραπάνω φωτογραφία έχει πολιτική χροιά.
ΑΡΘΡΑ
Σύνδεσμοι


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν!
2161 αναγνώστες
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008
18:33

Ανάµεσα στις τρεις πιο δυνατές αναδυόµενες αγορές διεθνώς η Ελλάδα, σύµφωνα µε έκθεση της «SolarPlaza»

 

                     

                     

 

2009: Διπλασιασµός για την ελληνική αγορά φ/β

 
Χρειάστηκαν µια διετία αδράνειας, πολλές χιλιάδες ευρώ σε µελέτες που ίσως δε θα γίνουν ποτέ έργα και πολλή γκρίνια από τους επενδυτές, για να φανεί επιτέλους λίγο «φως» στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών.

Το νέο µοντέλο, αντιγραφή του αντίστοιχου γερµανικού, στο οποίο κατέληξε η κυβέρνηση, για να ξεµπλοκάρει τις χιλιάδες αιτήσεις που αράχνιαζαν στα γραφεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, υπόσχεται πράγµατι καλύτερες ηµέρες για την ενεργειακή αξιοποίηση του ελληνικού ήλιου.

Και, εφόσον η στροφή στις δοκιµασµένες πρακτικές άλλων χωρών δε µείνει στα λόγια και το νέο σύστηµα απαλλαγεί από τη γραφειοκρατία, τις περιττές άδειες και τα άλυτα χωροταξικά προβλήµατα, όπως αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, η αγορά θα απογειωθεί.

 

Του Γ. Φιντικάκη

Το αναφέρει κατά λέξη στην τελευταία της έκθεση µια από τις πιο έγκυρες δι­εθνώς εταιρείες παροχής συµβούλων και µελετών για τον τοµέα των φωτοβολταϊ­κών πάρκων, η «SolarPlaza».

«Η Ελλάδα µαζί µε τη Νότια Κορέα και τη Γαλλία είναι οι τρεις πιο δυνατές αναδυόµενες αγορές παγκοσµίως. Αναµένουµε για τη διετία 2008 - 2009 ανάπτυξη της τάξης του 50% - 100%» σηµειώνει ο συντά­κτης της µελέτης. Κάνει, µάλιστα, ειδική µνεία στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας ότι διαθέτει µια από τις µεγαλύτερες σε διάρκεια ηλιοφάνειες διεθνώς και, δεδοµένου ότι έχει µείνει πολύ πίσω, έχει τα φόντα από του χρόνου να φτάσει σε ένα µέγεθος µεταξύ 50 και 100 MW.

Και µπορεί το 2008 να εγκαταστήσουµε κάτι λιγότερο από 6 MW -έναντι 400 MW των Γερ­µανών και των Ισπανών, 100 MW των Ιταλών και 200 MW περίπου των Αµερικανών- αλλά το 2007 δεν είχαµε προσθέσει παρά µόνο 2,5MW. Η εγκατεστηµένη, δηλαδή, ισχύς από φωτο­βολταϊκά αυξήθηκε κατά 140% µέσα σε ένα χρόνο.

Το αισιόδοξο αυτό κλίµα δεν καταγράφεται µόνο σε µελέτες, ούτε αντανακλά την άποψη του συντάκτη. Είναι διάχυτο ανάµεσα στους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές που δρα­στηριοποιούνται στη χώρα µας και οι οποίοι πι­στεύουν ότι ίσως το 2009 αποδειχθεί η χρονιά της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα το µερίδιό της να ανέβει πάνω από το 1% που κατέχει σήµερα παγκοσµίως.

 

Οι λόγοι είναι πολλοί:

 

Πέφτει το κόστος παραγωγής διεθνώς

Κατ’ αρχάς, το κόστος παραγωγής του εξοπλι­σµού φωτοβολταϊκών πέφτει συνεχώς. Από τα 8,5 ευρώ ανά Watt προ ολίγων ετών, σήµερα βρίσκεται στα 4,5 - 5,5 ευρώ/Watt, µε προοπτική να φτάσει στα 2,5 - 3,5 ευρώ µετά το 2014. Τα στοι­χεία αυτά τεκµηριώνονται και από µελέτη της πα­γκόσµιας φήµης εταιρείας McKinsey&Company, η οποία προβλέπει τριπλασιασµό της προσφο­ράς της πρώτης ύλης, δηλαδή του πυριτίου, ως το 2010, έναντι διπλασιασµού µόνο της ζήτησης. Σαν αποτέλεσµα η McKinsey αναφέρει ότι το κό­στος του πυριτίου από τα 200 ευρώ το κιλό φέτος, θα πέσει στα 50 ευρώ το κιλό από το 2010 και εξής.

Αυτός είναι και ο λόγος που η µία µετά την άλλη οι κυβερνήσεις (Γερµανία, Ισπανία, Ελ­λάδα κ.ά.) αποφάσισαν να µειώσουν το εγγυη­µένο εισόδηµα των παραγωγών. Εύλογη από­φαση για τεχνολογίες που σταδιακά ωριµάζουν, όπως αυτή των φωτοβολταϊκών.

 

Υψηλότερο εισόδηµα απ’ ό,τι στη Γερµανία

Παρά τη µείωση της επιδοτούµενης τιµής ανά µήνα, η Ελλάδα διατηρεί τα πρωτεία ως η χώρα που προσφέρει την πιο γενναιόδω­ρη τιµή αγοράς της ηλιακής κιλοβατώρας πανευρωπαϊκά. Το γεγονός αυτό, σε συν­δυασµό µε το ότι η Ελλάδα έχει τη µεγαλύ­τερη διάρκεια ηλιοφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφέρει ένα από τα υψηλότερα ει­σοδήµατα πανευρωπαϊκά σε όποιον επενδύ­σει στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τη ΡΑΕ, ένας επενδυτής µε φωτοβολταϊκό 1 ΜW, που θα συνδεθεί στο σύστηµα τον Ιανουάριο του 2009, θα έχει εισόδηµα 520.000 - 560.000 ευρώ το χρόνο, ανάλογα µε το αν η µονάδα του βρίσκεται στο ηπειρωτικό σύστηµα ή σε νησί. Το εισόδηµα για τον αντίστοιχο Γερµανό επενδυτή που θα στήσει τη µονάδα του στο Μόναχο (την περιοχή της Γερµανίας µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια) δε θα υπερβεί τα 319.000 ευρώ το χρόνο.

 

20 χρόνια αντί για 10, ως και 3.000 MW αντί για 790 MW

Εκτός από το σηµαντικά υψηλό εισόδηµα, χάρη στις εγγυηµένες τιµές αγοράς, υπάρχει και η δυνατότητα οι επενδύσεις σε φωτοβολ­ταϊκά να τύχουν και επιδότησης του κόστους εγκατάστασης, κάτι που δεν προβλέπεται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η σύναψη σύµβασης απευθείας για 20 χρόνια διασφαλίζει σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλ­λον, έναντι των 10 ετών που ίσχυαν στο παρελ­θόν (µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 10).

Ο στόχος της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή είναι να επιτραπεί η έκδοση αδειών για πάνω από 3.000 MW, έναντι των µόλις 790 MW που προέβλεπε το προ διετίας πρόγραµµα.

 

Τα πρώτα εργοστάσια πάνελ στην Ελλάδα

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, αλλά και στην ανάπτυξη που γνωρίζει η αγορά διεθνώς, δεν είναι τυχαίο ότι εµφανίστηκαν στην Ελλάδα τα πρώτα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊ­κών πάνελ. Τόπος εγκατάστασης και των τριών πρώτων επενδύσεων, από τη Solar Cells Hel­las, τους οµίλους Κοπελούζου - Σαµαρά και την ελληνοαµερικανική Next Solar, ήταν η βι­οµηχανική περιοχή της Πάτρας και η Τρίπολη.

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε την κα­τασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου που προωθεί η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη -ενός από τα µεγαλύτερα στον κόσµο-, καθιστούν την Πελοπόννησο ως τον πυρήνα της ανάπτυξης για τη συγκεκριµένη τεχνολογία στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Πάτρα, λόγω του µεγάλου λιµανιού, της βιοµηχανικής ζώνης, αλλά και του Πολυ­τεχνείου που διαθέτει, εκτιµάται ότι µπορεί να µετατραπεί σε κέντρο υψηλής τεχνογνωσίας για την πράσινη ενέργεια σε όλη την περιοχή.

Έτσι, κάποιοι έφτασαν σε σηµείο να χαρακτη­ρίσουν την Πελοπόννησο ως τη «Silicon Valley» της Ελλάδας. Η παροµοίωση της Πελοποννή­σου µε τη γνωστή περιοχή της California, όπου αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’90 η τεχνολο­γία της πληροφορικής, δε σχετίζεται µόνο µε το γεγονός ότι αρκετές καινοτόµες επενδύσεις συγκεντρώνονται εκεί. Ο έτερος λόγος είναι το ότι η πρώτη ύλη για τα φωτοβολταϊκά είναι το πυρίτιο, η ίδια δηλαδή που χρησιµοποιείται και για την παραγωγή των µικροτσίπ στους υπο­λογιστές.

Τα νέα αυτά εργοστάσια, µε συνολική δυναµι­κότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 110 ΜW το χρόνο, θα είναι σε θέση να καλύψουν πάνω από το 50% της αναµενόµε­νης ετήσιας ζήτησης για φωτοβολταϊκά στοι­χεία στην Ελλάδα, τα επόµενα χρόνια.

Υπολογίζεται, επίσης, ότι θα δηµιουργήσουν τουλάχιστον 500 νέες θέσεις εργασίας, πολ­λές εκ των οποίων εξειδικευµένες (µηχανικοί κ.ά.). Εάν µάλιστα ανοίξει, όπως αναµένεται, η αγορά, εκτιµάται ότι θα µπορούσαν να δη­µιουργηθούν θέσεις εργασίας για 3.000 άτοµα (στην παραγωγή, συναρµολόγηση και εγκατά­σταση φωτοβολταϊκών), αλλά και στη βιοµηχα­νία αλουµινίου από το οποίο και αποτελούνται τα πλαίσια.

 

Κοσµογονία από την Τουρκία µέχρι τη Γερµανία

Αυτό που συµβαίνει σήµερα στην αγορά φωτο­βολταϊκών παγκοσµίως δεν έχει προηγούµενο. Ορισµένοι το παροµοιάζουν ακόµη και µε την κοσµογονία που προκάλεσε η βιοµηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα. Άλλοι βλέπουν στις επενδύσεις αυτές ένα νέο αναπτυξιακό όπλο για την οικονοµία, που πλήττεται από την παγκόσµια πιστωτική κρίση. Τα εργατικά συνδι­κάτα, µε τη σειρά τους, αντιµετωπίζουν τις νέες αυτές δουλειές σαν εκείνες που θα υποκατα­στήσουν όλες εκείνες που χάθηκαν µαζικά στη δεκαετία του ’90. Όπως και να έχει, τα νούµερα είναι αδιάψευστα, και στο κλαµπ των χωρών που επενδύουν δυναµικά στην ηλιακή ενέρ­γεια προστίθενται συνεχώς νέα µέλη, όπως η Τουρκία. Συγκεκριµένα, πρόσφατα οι γείτονες ανακοίνωσαν ότι θα εγκαταστήσουν 20.000 MW φωτοβολταϊκών µέχρι το 2020…

 

Γερµανία: Μακράν η πρώτη

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που συµβαίνει στη Γερµανία, που µε ένα µερίδιο 35% αποτελεί τη µεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών διεθνώς. Επιτυχία που οφείλεται στο γερµανικό ανα­πτυξιακό µοντέλο «feed in tariff» (Πράξη για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας), παρόµοιο µε αυτό που εφαρµόζουµε και στην Ελλάδα. Το µοντέλο αυτό υποχρεώνει όλες τις εταιρείες ηλεκτρισµού (στην Ελλάδα τον ΔΕΣΜΗΕ) να αγοράζουν, επί 20 χρόνια, όλη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε µια σταθερή αλλά κατά πολύ υψηλότερη τιµή σε σχέση µε τον ηλε­κτρισµό που παράγεται από συµβατικές πηγές.

Χάρη στην Πράξη αυτή, η Γερµανία έγινε µέσα σε λίγα χρόνια παγκόσµιος ηγέτης στα φω­τοβολταϊκά, δηµιουργώντας µία βιοµηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, αλλά και εταιρειών εγκατάστασης και παραγωγής ηλε­κτρισµού µε 40.000 εργαζοµένους, µε τζίρο που το 2007 ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ. Η Γερµανία διαθέτει σήµερα πάνω από 1.500 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, από µεγά­λους παραγωγούς πάνελ µέχρι εξειδικευµένες στην εγκατάσταση επιχειρήσεις.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι τα πέντε τελευ­ταία χρόνια η εγγυηµένη τιµή αγοράς της ηλια­κής κιλοβατώρας µειώθηκε κατά 5%, η αγορά συνέχισε να µεγαλώνει µε σταθερά αυξητικό ρυθµό. Από το 2009 και µετά, η εγγυηµένη τιµή αγοράς θα µειωθεί περαιτέρω , αλλά, αυτήν τη φορά, κατά 8% - 9%. Εκτιµάται ότι η γερµανική βιοµηχανία φωτοβολταϊκών θα εξισορροπή­σει τις επιπτώσεις από τη νέα µείωση της εγγυ­ηµένης τιµής αγοράς µε αντίστοιχη διόρθωση των τιµών της προς τα κάτω. Έτσι, η εκτίµηση του Συνδέσµου των γερµανικών βιοµηχανιών παραγωγής φωτοβολταϊκών είναι ότι στα επό­µενα χρόνια η αγορά θα αναπτυχθεί ακόµη πε­ρισσότερο, κατά 20%. Αυτό σηµαίνει ότι το 2010 το µέγεθος της γερµανικής αγοράς φωτοβολ­ταϊκών θα αντιστοιχεί σε λίγο πιο κάτω από 2 γιγαβάτ ετησίως (κοντά στα 2.000 µεγαβάτ).

Για να αντιληφθεί κανείς το µέγεθος, αρκεί να αναφέρουµε ότι το 2007 η συνολική εγκατε­στηµένη ισχύς στην Ελλάδα από φωτοβολταϊκά ανήλθε σε µόλις 9,2 µεγαβάτ, και φέτος υπολο­γίζεται στα 15 MW.

Οι λόγοι που οι αναλυτές αναµένουν διατήρηση του ρυθµού αύξησης της γερµανικής παραγω­γής είναι τρεις: Κατ’ αρχάς, χάρη στο σύστηµα «feed in tariff» που έπειτα από αρκετά χρόνια επιτυχούς εφαρµογής εµπνέει εµπιστοσύνη µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Αφε­τέρου, γιατί οι υποδοµές και η τεχνογνωσία συνεχώς βελτιώνονται (σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και στον υπόλοιπο κόσµο), και τρίτον, διότι η γερµανική βιοµηχανία συνεχίζει να εγ­γράφει κέρδη, έχοντας παράλληλα σηµαντικά περιθώρια για διόρθωση των τιµών, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Γερµανία ένας πο­λίτης που θέλει να εγκαταστήσει στο σπίτι του ένα φωτοβολταϊκό και να πουλά στο σύστηµα την περίσσεια της ενέργειας που παράγει το κάνει µε µία απλή αίτηση - ενηµέρωση και µία στατική µελέτη. Στην Ελλάδα, στις αστικές περιοχές απαγορεύεται η σύνδεση των φωτο­βολταϊκών που εγκαθίστανται σε ένα σπίτι µε το δίκτυο, και, όπου αυτό επιτρέπεται, ο πολίτης πρέπει να ανοίξει βιβλία στην εφορία, να πλη­ρώνει κάθε µήνα εισφορές στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), να εγγραφεί στο Εµπορικό Επιµελητή­ριο και να υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ για µία εικοσαετία! Ο νόµος επιτρέπει την εγκατάστα­ση φωτοβολταϊκών στα σπίτια ουσιαστικά µόνο για ιδιο-κατανάλωση της ενέργειας.

 

          

 

Πτώση στην Ιαπωνία, θετικές προσδοκίες για το µέλλον

Αντιπροσωπεύει το 8% της παγκόσµιας αγο­ράς, ωστόσο, από το 2006 και µετά, η αγορά κινείται πτωτικά. Τι συνέβη; Ένας συνδυασµός παραγόντων, µε κυριότερο το γεγονός ότι έλα­βε τέλος το γενναιόδωρο κρατικό πρόγραµµα εγγυηµένης τιµής αγοράς της παραγόµενης ενέργειας από το εθνικό σύστηµα της χώρας, που ολοκληρώθηκε το 2005. Ταυτόχρονα, οι πολύ κερδοφόρες αγορές της Ευρώπης λει­τούργησαν σαν µαγνήτης για τις ούτως ή άλ­λως εξωστρεφείς ιαπωνικές βιοµηχανίες φω­τοβολταϊκών στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια, προσανατολίζουν τις πωλήσεις τους όλο και περισσότερο στη Γηραιά Ήπειρο, διαθέτοντας στην εγχώρια αγορά τα λιγότερα απαιτητικά τους µοντέλα.
Το γεγονός ότι οι εισαγωγές ξένων προϊόντων στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου είναι εξαι­ρετικά δύσκολη υπόθεση, περιορίζει ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης της ιαπωνικής αγοράς. Το κλίµα αυτό, ωστόσο, της στασιµότητας είναι µάλλον παροδικό. Η ανα­µενόµενη ραγδαία αύξηση µέσα στην προσεχή διετία της προσφοράς φωτοβολταϊκών πάνελ παγκοσµίως θα επιδράσει καταλυτικά και στην ιαπωνική αγορά, για την οποία οι αναλυ­τές βλέπουν µια αύξηση, για την περίοδο 2009 – 2010, της τάξης του 20%.

 

ΗΠΑ: Ο γίγαντας που κοιµάται

Η ώρα των ΗΠΑ, για να κυριαρχήσει στο πα­γκόσµιο στερέωµα των φωτοβολταϊκών, δεν έχει έρθει ακόµη. Προς το παρόν, η όποια ανά­πτυξη της αγοράς οφείλεται στα προγράµµατα επιδοτήσεων της παραγόµενης από τον ήλιο ενέργειας, τα οποία «τρέχει» ένας µικρός αριθ­µός πολιτειών, όπως η California και το New Jersey.

Προγράµµατα που δεν είναι παρά περιορισµέ­νου εύρους. Αν και τα επίσηµα στοιχεία δεί­χνουν ότι η αγορά φωτοβολταϊκών της Califor­nia αυξήθηκε κατά 50% το 2007, εντούτοις σε απόλυτα µεγέθη παραµένει 5 φορές µικρότε­ρη από την αντίστοιχη γερµανική. Και να σκε­φτεί κανείς ότι η ηλιοφάνεια της αµερικάνικης αυτής πολιτείας είναι κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση µε την ευρωπαϊκή χώρα του Βορρά.

 

                                    

 

Η ανάπτυξη της αγοράς στην California θα εξαρτηθεί, κατά την επόµενη πενταετία, κυ­ρίως, από τη συνέχιση ή µη της έκπτωσης φόρου που σήµερα ισχύει για τις επενδύσεις του είδους. Το συγκεκριµένο µέτρο παύει να ισχύει στο τέλος του 2008 και, δεδοµένου ότι από το 2009 και µετά θα υπάρχει στις ΗΠΑ µια νέα κυβέρνηση, δεν είναι σαφές το τι θα γίνει. Ήδη η αβεβαιότητα αυτή έχει προκαλέσει µια επιβράδυνση των εν λόγω επενδύσεων και εκτιµάται ότι το τοπίο δε θα έχει αποσαφηνιστεί πριν από τα µέσα του 2009.

Από την άλλη πλευρά, τα προγράµµατα ενι­σχύσεων της τιµής της ηλιακής κιλοβατώρας, που συνεχίζουν να παρέχουν µια σειρά από πολιτείες, δε συνεισφέρουν στην παγκόσµια ανάπτυξη του κλάδου, παρά µόνο σε ποσοστό κάτω του 1%.

Με βάση τα παραπάνω, οι αναλυτές προβλέ­πουν δύο σενάρια για την αµερικανική αγορά: το πρώτο είναι το µετριοπαθές, που συνεπάγε­ται ανάπτυξη της αγοράς κατά 50% την επόµενη διετία και, σε απόλυτα νούµερα, µεταφράζεται σε ετήσια παραγωγή 800 MW. Το δεύτερο είναι το πολύ αισιόδοξο, που βασίζεται στην εκτίµη­ση του διπλασιασµού της αγοράς χρόνο µε το χρόνο και συνεπάγεται ετήσια παραγωγή 1.500 MW το 2010. Όπως λένε οι αναλυτές, η Ισπανία και η Γερµανία έδειξαν το δρόµο της ανάπτυ­ξης, που δεν είναι άλλος από ένα σταθερό για αρκετά χρόνια µοντέλο γενναίας επιδότησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας.

Αν η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθετήσει το µοντέλο αυτό, διατηρώντας και επεκτείνοντας παράλληλα το ευεργετικό µέτρο της έκπτωσης του φόρου, τότε µέσα στα επόµενα χρόνια η αµερικανική αγορά (σηµερινό µερίδιο 10%) θα µετατραπεί στη µεγαλύτερη παγκοσµίως, υπο­σκελίζοντας σηµαντικά τη γερµανική.

 

Ισπανία, ανεβάζει ολοένα ταχύτητες

Το 2007 η ισπανική αγορά γνώρισε την πιο θεαµατική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο, αυξάνοντας τα µεγέθη της κατά 300%! Έφτασε τα 426 MW εγκατεστηµένης ισχύος από φωτο­βολταϊκά, έναντι των µόλις 100 MW του 2006 !

Η γενναία εγγυηµένη τιµή αγοράς που καθι­έρωσε η ισπανική κυβέρνηση προσέλκυσε επενδυτές από όλα τα µήκη και πλάτη της γης, µε αποτέλεσµα, µέσα σε λίγους µήνες, να ξεφυτρώσουν δεκάδες φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα. Η ανοδική αυτή τάση συνε­χίστηκε και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, µε τους επενδυτές να διαγκωνίζονται για το ποιος θα συνδεθεί πρώτος στο σύστηµα µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, οπότε και έληξε το τρέχον εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης φω­τοβολταϊκών.

Το ποια ακριβώς τιµή θα ισχύσει µε το νέο σύ­στηµα είναι ακόµη άγνωστο. Ωστόσο, εκείνο που είναι βέβαιο αφορά στην εγκατεστηµένη ισχύ του 2008, που πρόκειται να κλείσει σε πάνω από 800 MW, σηµειώνοντας αύξηση κατά 88%! Έτσι, σήµερα το µερίδιο της ισπανικής αγοράς στην παγκόσµια αντιστοιχεί στο 23%.

Όσο για τα σενάρια γύρω από τις τιµές που θα ισχύουν από εδώ και πέρα, κάποιοι µιλούν για 0,30 ευρώ/KWh, έναντι της µέχρι πρότινος τιµής των 0,44 ευρώ/KWh. Σε µια τέτοια περί­πτωση, θα πρόκειται για µείωση της τάξης του 32%. Επίσης, δεδοµένου ότι η αγορά, αν και µε µειωµένες τις τιµές, θα συνεχίσει να είναι επιδοτούµενη, η ισπανική κυβέρνηση εξετάζει να επιβάλει ένα «πλαφόν» στην από εδώ και πέρα ισχύ των νέων φωτοβολταϊκών που θα εγκαθίσταται κάθε χρόνο, µε τα σενάρια να µι­λούν για το πολύ 300 MW.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναλυτές αναµέ­νουν µια ελαφρά συγκράτηση εκ µέρους των επενδυτών στις παραγγελίες φωτοβολταϊκών πάνελ και στοιχείων. Γίνεται εποµένως σαφές ότι οι εξελίξεις στην Ισπανία, λόγω ακριβώς του µεγέθους της, αποτελούν καθοριστικό πα­ράγοντα για την τύχη της παγκόσµιας αγοράς. Παρόλα αυτά, λόγω της ωριµότητάς της, οι αναλυτές εκτιµούν ότι το νέο µοντέλο που θα επιλεγεί, αν και λιγότερο γενναιόδωρο από το προηγούµενο, θα είναι προς τη σωστή κατεύ­θυνση.

Λόγω, λοιπόν, και της δυναµικής των πραγ­µάτων, «βλέπουν» την Ισπανία να προσεγγίζει, το 2010, τα 1.800 MW και να φτάνει µια ανάσα από τους Γερµανούς.

 

Ιταλία: σαν την Ισπανία πριν από µια διετία

Η ανάπτυξή της θυµίζει αρκετά Ισπανία. Όχι µόνο έχει τεθεί υψηλά ο πήχυς για το πού µπορεί να φτάσει η παραγωγή της από φωτο­βολταϊκά – στα 1.200 MW-, αλλά το 2007 εγκα­τέστησε τη διόλου ευκαταφρόνητη ισχύ των 60 νέων MW. Πολλοί παροµοιάζουν την ιταλική αγορά µε την ισπανική, όπως ήταν πριν από δύο χρόνια.

Γι’ αυτό και η Ιταλία, δεδοµένης και της ηλιοφάνειάς της, συγκεντρώνει πάνω της, αυτήν τη στιγµή, τα βλέµµατα πολλών ξένων επενδυτών. Για φέτος αναµένεται έκρηξη της παραγωγής, της τάξης του 100% ή και περισσότερο, µε τους επενδυτές να µιλούν για αύξηση στα 150 - 200 MW. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, τότε η Ιταλία θα περηφανεύεται ότι κατέχει πλέον µερίδιο 6% της παγκόσµιας αγοράς, που για φέτος εκτιµάται ότι θα κλεί­σει στα 3.800 MW.

Βέβαια, εκτός από οµοιότητες µε την Ισπα­νία, έχει και κάποιες σηµαντικές διαφορές. Η ανάπτυξη µεγάλου βεληνεκούς έργων συµ­φέρει µόνο στον ιταλικό νότο (Puglia) όπου η ηλιοφάνεια είναι συγκρίσιµη µε την αντίστοιχη της Ισπανίας. Επιπλέον, σε αρκετές επαρχίες η λήψη των κατάλληλων αδειών είναι χρονο­βόρα, και ως γνήσιοι Νοτιοευρωπαίοι οι Ιταλοί διαθέτουν ακόµη µια ισχυρή γραφειοκρατία που συχνά καθυστερεί σηµαντικά τα επενδυ­τικά σχέδια.

 

 

Πηγή: Energy point

 

 


 

ΣΧΟΛΙΟ: 

 

Το μερίδιο αγοράς των κορυφαίων εταιρειών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων το 2007

 

[η αγορά δεν μονοπωλείται από κάποια εταιρεία αλλά πολλές μικρότερες καταλαμβάνουν το 40% της αγοράς...]

 

[Φυσικά στα φωτοβολταϊκά ΔΕΝ υπάρχουν μόνον αυτά με βάση το πυρίτιο (silicon solar cells) αλλά και άλλες τεχνολογίες αιχμής όπως έχει παρουσιάσει το blog σε παλαιότερο άρθρο)]

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

Διάφοροι τύποι Φωτοβολταϊκών στοιχείων (κλίκ)

 

Κλικ για μεγέθυνση

[πηγή: U.S. Department of Energy's - National Renewable Energy Laboratory (NREL)]

 


 

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

 


Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

29/11 20:10  Manta ray
Ωραία και πολύ πληροφορημένη η δημοσίευση. Για το τι θα γίνει στην Ελλάδα δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά διεθνώς τα σημάδια είναι πλέον ορατά και η πολύ πρόσφατη πτώση κάποιων από τις μετοχές του κλάδου που παρασύρθηκαν από το γενικότερο κλίμα δημιουργεί κατά τη γνώμη μου μεγάλες ευκαιρίες... Η δική μου θέση είναι κατά σειρά προτίμησης σε Solarworld (favourite!), Suntech (από 12$ στα 5,5 σε μια εβδομάδα, και μετά... άνοδος στα 8,5 σε τρείς ημέρες), Synergy (παρά το γεγονός ότι ο Γερμανός CEO μείωσε τη θέση του στο 10% εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη και πολύ δυνατή εταιρεία, και έπεσε στα 1,3 Ευρώ! - σε λίγες μέρες και πιθανότατα αυτή την εβδομάδα που έρχεται ακολουθεί κατά τη γνώμη μου μεγάλο ράλλυ...) και Q-cells, και μαζί με τις αιολικές (πιο ώριμη τεχνολογία) και τις εταιρείες που διαθέτουν φτηνά κοιτάσματα πετρελαίου (π.χ. Anadarco, Exco) αποτελούν τη δική μου βάση για ένα χαρτοφυλάκιο με ορίζοντα το 2012 - 2015, να 'μαστε καλά μέχρι τότε να τα λέμε σε έναν, έτσι ή αλλιώς, καινούριο κόσμο...
Συγχαρητήρια για τη δουλειά...
29/11 20:11  Manta ray
Α, και μια μικρή φιλική παρατήρηση που δεν θα την έκανα αν δεν με "προκαλούσε" το ίδιο το νόημα της επικεφαλίδας: Το "εισήτω" νομίζω ότι γράφεται με η.
29/11 20:14  koufeto:-)
Γεισα σου κυριε καθηγητα:-)
29/11 20:30  Manta ray
Έλα κουφετάκι, καλησπέρα, τι γίνεται; Όχι και καθηγητής πάντως, εκτός αν απευθύνεσαι στον συγγραφέα του blog...
29/11 20:40  Κλεάνθης
Χαίρε φίλε Manta ray! Διορθώθηκε :)

Δεν σχολιάζω μετοχές, αλλά εύχομαι να είμαστε εδώ και να τα λέμε ΤΟΤΕ, όχι για τις μετοχές του κλάδου φυσικά αλλά για το ΝΕΟ κόσμο... φυσικά κατά τα επόμενα χρόνια και στον κλάδο της εναλλακτικής ενέργειας κάποιες εταιρείες θα εξαφανιστούν λόγω της οικονομικής κρίσης, κάποιες θα γιγαντωθούν και κάποιες μικρές θα μεγαλώσουν.

koufetάκι μη με βρίζεις :)

29/11 20:51  Manta ray
Χαιρετώ φίλε Κλεάνθη, δεν είχα αντιληφθεί ότι ήταν το δικό σου blog λόγω απουσίας το τελευταίο διάστημα... Πολύ καλή δουλειά όπως πάντα...
Το σχόλιο για τις μετοχές ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ως... πομπάρισμα (εδώ γελάνε...), απλά ίσως κάποιοι φίλοι θα ήθελαν κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τις εν λόγω μετοχές αν σκέφτονται να τοποθετηθούν, και τίποτε άλλο...

Αυτός ο ΝΕΟΣ κόσμος είναι που με απασχολεί όλο και περισσότερο, φίλε... Το ζουμί της υπόθεσης, όπως και αν το δεις. Η ελπίδα ότι αυτή η μορφή ενέργειας (και άρα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) θα επικρατήσει τελικά, είναι η ελπίδα για εμάς και τα παιδιά μας... Το δυστοπικό σενάριο (που επίσης είναι πολύ εφικτό, ίσως και επικρατέστερο, λόγω του παράγοντα της κλιματικής αλλαγής), ας το αφήσουμε για την ώρα...
29/11 21:05  napoleon
εγώ εξακολουθώ να είμαι fun των ανεμογεννητριών although!

υγ: καναν ακανε έφερες μαζι σου? :-)
29/11 21:07  napoleon
fan εννοουσα!
29/11 21:25  Κλεάνθης
napoleon, το fan παραείναι fun για το φτωχό μυαλό μου...
29/11 21:26  Bluesman
γεια σου φιλε κλεανθη, επιτρεπεις μια ερωτηση; ποια η διαφορα μεταξυ του κοιλου κατοπτρου που εχουν εκει στην αμερικη με τα δικα μας; εχω καταλαβει τη διαφορα στον τροπο λειτουργια τους πανω-κατω, ποιο ειναι καλυτερο ρωταω...
29/11 21:40  Κλεάνθης
Φίλε και καλλιτέχνη Bluesman, πιθανώς με τον όρο κοίλο κάτοπτρο εννοείς το συγκεντρωτικό κάτοπτρο (τεχνολογία CSP concentrated solar power) το οποίο εστιάζει την ηλιακή ακτινοβολία σε συγκεκριμένο σημείο και αξιοποιεί τη θερμική ενέργεια του ήλιου (πχ θέρμανση νερού ή άλλου υγρού, ατμοποίηση και με την κινητική ενέργεια του ατμού περιστροφή τουρμπίνας και παραγωγή ηλεκτρισμού)

http://www1.eere.energy.gov/solar/csp_basics.html

Στα κοινά φωτοβολταϊκά γίνεται απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας το Φωτοβολταϊκό φαινόμενο

http://www.selasenergy.gr/fundamentals.php
29/11 21:46  Bluesman
σωστα καταλαβες αγαπητε κλεανθη, στην αποδοση σε βαθος χρονου τι διαφορα υπαρχει; (ειναι γνωστη η τεμπελια μου, που να διαβαζω ολα τα λινκ...)
για να ακους οση ωρα απαντας...
http://www.youtube.com/watch?v=x8pLTI3Y9WU
29/11 21:58  Κλεάνθης
Στο ερώτημα ποιο είναι καλύτερο η απάντηση είναι εξαρτάται από τη χρήση και ο κάθε τύπος έχει υπέρ και κατά

Τα φωτοβολταϊκά είναι κατάλληλα ακόμη και για κτίρια

Τα κάτοπτρα γενικά είναι νεότερη τεχνολογία (και υψηλότερης απόδοσης) για μεγάλης ισχύος ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες (εκατοντάδων μεγαβάτ) και μπορούν να συνδυαστούν και με συμβατικές μεθόδους (πχ φυσικό αέριο για θέρμανση υγρού τη νύχτα)

29/11 22:00  Bluesman
ευχαριστω φιλε...
http://www.youtube.com/watch?v=6ryIYCZluzs

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις